Nabíráme nové studenty! Přijímačky budou 26. června 2024. Více informací v sekci pro uchazeče.

Co je to PTH?

„Když se však někteří zatvrzovali a nechtěli se dát přesvědčit, ba přede všemi tu Cestu tupili, Pavel od nich odstoupil, oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole Tyranna. To trvalo dva roky, takže všichni uslyšeli Pánovo slovo.“ (Skutky 19,9-10)

Vize

Tyrannus Hall je spole­čen­ství mladých mužů, kteří při studiu na vysoké škole chtějí po­zná­vat Boží plán pro svůj život, navzájem se budovat, posi­lo­vat a připravovat ke službě.

Historie

Potřeba mladých lidí oddělit se na čas od společnosti a společně být Duchem svatým připravováni pro budoucí službu se prolíná celou historií církve. Ježíš vzal své učedníky a trávil s nimi čas. Po letnicích spolu apoštolé pobývali v Jeru­za­lémě, aby se pak rozprchli do celého světa. Pavel se svými učedníky denně rozmlouval ve škole jistého Tyranna a křesťanství se šířilo po celé Malé Asii.

A Novým zákonem to nekončí. Podobně odešli v polovině 15. století Bratři zákona Kristova do Kunvaldu. V učed­nických společenství vycho­vá­vala nové generace Jednota bratrská ve svých sborových domech. I Moravští bratří spo­le­čně v Herrnhutu prožili něco, co následně ovlivnilo celý svět.

Historie novodobého Tyra­nnus Hallu se začala psát v 60. letech 20. století v Japonsku. Místní církev si uvědo­mo­vala potíže mladých lidí, kteří odcházeli za studiem a za prací do velkých měst, ale tápala v tom, jak jim na cestě s Ježíšem pomoci.

Hledáním řešení byli pověřeni Charles a Elouise Corwinovi. Po pár nezda­řených pokusech zjistili, že nemohou kopírovat to, co dříve a jinde fungovalo. Na příkladu apoštola Pavla je Bůh vedl k vybu­do­vání učed­nic­kého spole­čen­ství pro křes­ťan­ské studenty. Domy po­sta­vené na stejných prin­ci­pech následně začaly vznikat po celém světě.

Do České republiky se my­šlen­ka vybudovat takovéto místo pro studenty dostala krátce po pádu komu­ni­sti­ckého režimu. Charles Corwin, Steve Olsen a John Winston se tehdy vypravili do zemí vý­cho­dní Evropy, aby se pokusili kontaktovat místní křesťany a seznámit je s myšlenkou Tyrannus Hallů. O jejich úspěš­ném tažení vypovídá i fakt, že od roku 2000 existuje Pražský Tyra­nnus Hall.

Sloupy

Tato čtyři „S“ jsou jednoduchou pomůckou k pochopení principů, na kterých Tyrannus Hall stojí — chceme být s Bohemspolu, chceme studovat a sloužit.

S Bohem

„Když jste tedy přijali Krista Ježíše, pak v něm žijte, zakořeněni a budováni v něm, upev­ňuj­te se ve víře, jak jste byli vyučeni, roz­hoj­ňu­jí­ce se v ní s děko­váním.“ (Kolosským 2,6-7)

Společenství s naším nebeským Otcem chceme ve svých životech postavit na první místo a s na­dějí vy­hlí­ží­me čas, kdy s Ním budeme navždy. Dobu našich studií vnímáme jako čas přípravy — čas, kdy se učíme plně spoléhat na vedení Duchem svatým a objevovat Boží záměry v našich životech.

Viditelným důsledkem tohoto sloupu v běžném životě tyranna jsou společné modlitebky a vyučování. A samo­zřejmě také spousta nena­plá­no­va­ných momentů, kdy nás Bůh proměňuje.

Spolu

„Nezanedbávejme své společné shro­maž­ďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.“ (Židům 10,25)

Stejně jako se náš čas s Bohem nedá vměstnat do pár oficiálních setkání, i to, že jsme spolu, znamená mnohem více než jen zahrát si občas fotbal, vyrazit spolu na čundr nebo na koncert.

Základem našeho společenství jsou hluboké a upřímné vztahy, které mezi sebou budujeme. V rámci pravi­del­ných týdenních skupinek máme možnost sdílet se o svých bojích, výhrách i pádech. A možnost radovat se z toho, že se ve svých životech posouváme vpřed.

Studium

„Sladký spánek má ten, kdo pracuje, ať bude jíst málo nebo mnoho.“ (Kazatel 5,11)

Nechceme, aby naše vzdělávání bylo samoúčelné, ale jako bytosti stvořené k obrazu Božímu chceme zrcadlit i vlastnost, bez které by svět neexistoval — pracovitost.

Zároveň toužíme být světlem všude, kam nás Bůh posílá — tedy i mezi našimi spolužáky a učiteli. Ne však naší dokonalostí a životem bez chyb, ale tím, jak se k našim problémům stavíme a jak nás v nich Ježíš proměňuje.

Služba

„Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.“ (Jakub 1,22)

Až jednou z PTH vykročíme do světa, nestaneme se „nedělními křesťany“. Chceme žít radikální život toho, který nás proměnil od základů.

A tak ať nás čas zavane kamkoli, ať budeme sedět v kancelářích nebo řídit podniky, ať budeme učit nebo hájit pravdu u soudů, ať budeme dělat práci sebelepší, ať budeme dělat práci nejpodřadnější, chceme být v první řadě občané nebeského království, kteří si nenechávají pro sebe tu radostnou zprávu, kterou přijali.